• Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

Gazeteci ve yazar Ahmet Kabaklı’ya vefa gecesi

Gazeteci ve yazar  Ahmet Kabaklı’ya vefa gecesi

Etkinlik Adı
:
Gazeteci ve yazar Ahmet Kabaklı’ya vefa gecesi
Tarih
:
8 Şubat Pazartesi
Yer
:
İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenleyeceği “Ahmet Kabaklı’ya Vefa” adlı programda; 2001 yılında vefat eden “Şeyh’ül Muharrirîn” lakaplı gazeteci, yazar ve şair Ahmet Kabaklı hayatı, görüşleri, edebî ve ilmî hizmetlerinin konuşulacağı özel bir panelle anılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, edebiyat ve fikir dünyasının yeri doldurulması güç isimlerini edebiyatsever ve araştırmacılara büyük katkı sağlayacak özel programlarla yâd etmeye devam ediyor.

“Ahmet Kabaklı’ya Vefa” adlı etkinlikte, yazarlığı ile Türk edebiyat ve düşünce hayatında önemli izler ve sayısız eserler bırakan Kabaklı’yı anlamaya ve tanıtmaya yönelik olarak 8 Şubat Pazartesi günü bir panel düzenlenecek. İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan panelin moderatörlüğünü Özcan Ünlü yapacak. Prof. Dr. Mehdi Ergüzel ve İsa Kocakaplan’nın konuşmacı olduğu oturumda, Ahmet Kabaklı’nın hayatı, düşünceleri ve edebî kişiliği katılımcılara aktarılacak. Halka açık ve ücretsiz olarak yapılacak olan programın sonunda davetlilere Kabaklı’nın “Ermişlerin Sohbeti” adlı kitabı dağıtılacak. Ahmet Kabaklı için pek çok şair, yazar, gazeteci ve edebiyatseverlerin bir araya geleceği vefa programı, 19.00’da başlayacak.

Elazığlı edebiyat ve kültür adamı: Ahmet Kabaklı
Ahmet Kabaklı, Mayıs 1924 tarihinde Harput’ta doğdu. Elazığ Numune Mektebi’nde1931’de ilk tahsiline başlayan Kabaklı, orta ve lise tahsilini Elazığ’da tamamladı. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü’n­den 1948 yılında me­zun ol­du. Akabinde İs­tan­bul Yük­sek Öğret­men Oku­lu ve Ata­türk Eği­tim Ens­ti­tü­sü’n­de ho­ca­lık yap­tı. Bu dö­nem­de Türk Mû­sikî­si Dev­let Kon­ser­va­tu­va­rı’n­da da ede­bi­yat ders­le­ri ver­di. Ah­met Ka­bak­lı öğ­ret­men­lik yıl­la­rın­da An­ka­ra Hu­kuk Fa­kül­te­si­’ni de bi­tir­di ve kısa bir müd­det süre avu­kat­lık mes­le­ği­ni yü­rüt­tü. Ter­cü­man ga­ze­te­si­nin aç­tığı bir ya­rışmay­la fık­ra ya­za­rı ola­rak ba­sın dün­ya­sı­na gir­di. 1972’de Türk Ede­bi­ya­tı der­gi­si­ni ve 1978’de Türk Ede­bi­ya­tı Vak­fı’nı kur­du. MEB ve sivil toplum kuruluşları tarafından Ahmet Kabaklı’ya 1997 yılında “Şeyh’ül Muharrirîn” pâyesi verildi.

“Yazarların Ustası” rütbeli Ahmet Kabaklı’nın başlıca eserleri ise şunlardır: Türk Ede­bi­ya­tı (1300 yıl­lık ede­bi­yat ta­ri­hi­mi­zi ta­raf­sız bir göz­le ele alan beş cilt­lik ta­kım); Te­mel­le­rin Du­ruşma­sı 1; Te­mel­le­rin Du­ruşma­sı 2: Ga­zi ve Ata­türk­çü­ler; Kül­tür Em­per­ya­liz­mi; Müs­lü­man Tür­ki­ye; Mâ­bet ve Mil­let; Meh­med Âkif; Yû­nus Em­re; Mev­lâ­nâ; Şa­ir­ler Sul­ta­nı Ne­cip Fa­zıl; Şâ­ir-i Ci­han Ne­dim;

Şi­ir İn­ce­le­me­le­ri; Mil­le­te Vu­ru­lan Can­lı Pran­ga: Bü­rok­ra­si; Al­pe­ren; Dev­let Fel­se­fe­miz; Çağ­la­ra Hük­me­den­ler; Tür­ki­ye'yi Yo­ğu­ran­lar; Sı­nır­la­rın Öte­si; İs­tan­bul Gül­des­te­si; Di­van Ede­bi­ya­tı; Âşık Ede­bi­ya­tı; Ta­sav­vuf, Ta­ri­kat, Ede­bi­yat; İslâmla Kaynaşmış Türk Edebiyatı, Nâzım Hikmet, Fatih ve İstanbul, Nerede Ne Yazdı, Sanat ve Edebiyatımız, İrfan ve İnsan, Bu Dünyadan Kimler Geçti, Ej­der­ha Taşı (ço­cuk ki­ta­bı); Char­les Dic­kens’tan "Tu­haf Bir Serüven" (ter­cü­me); Ah­met Ra­sim’in "Şe­hir Mek­tup­la­rı" (sa­de­leş­tir­me); Gi­rit­li Aziz Efen­di’nin "Mu­hay­ye­lât"ı (sa­de­leş­tir­me).

Herhangi bir yorum yapılmadı, ilk yorumlayan siz olun
Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır..
 
 
Yukarı